OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi. 7:00 – 17:00, Sobota 7:00 – 12:00
OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi.: 7:00 – 17:00, Sobota: 7:00 – 12:00

Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas so zasielaním reklamných materiálov

1. Týmto udeľujem súhlas, aby mi spoločnosť Sadro, s.r.o., so sídlom Orlové 281, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO 31 637 353, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 3156/R, kontaktné údaje sadro@sadro.sk, +421 42 432 30 86 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) zasielala marketingové materiály, informačné letáky, pozvánky na podujatia organizované Prevádzkovateľom, a to na e-mailovú adresu, ktorú som poskytol prostredníctvom webovej stránky www.sadro.sk.

2. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a to formou písomnej požiadavky, ktorá bude odoslaná na emailovú adresu sadro@sadro.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním

Poučenie:

1. Prevádzkovateľ je voči Klientovi v právnom postavení prevádzkovateľa podľa Zákona, t.j. osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva OÚ vo vlastnom mene.

2. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa OÚ spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (§ 19 ods. 1 písm. d) Zákona):
Nespracúva na tomto základe.

3. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje (§ 19 ods. 1 písm. e) Zákona):
a. Sprostredkovateľ – externý poskytovateľ reklamných služieb, menovite spoločnosť BAJAN company, s.r.o., so sídlom Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 170 545, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 24428/P.

4. Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (§ 19 ods. 1 písm. f) Zákona):
Prevádzkovateľ nezamýšľa takýto prenos.

5. Vymedzenie, či ide o zákonnú/zmluvnú požiadavka/ požiadavku potrebnú na uzavretie zmluvy/povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje/možné následky neposkytnutia osobných údajov (§ 19 ods. 2 písm. e) Zákona):
Zmluvná požiadavka Prevádzkovateľa. Možné následky neposkytnutia: neposkytnutie osobných údajov spôsobí, že klientovi nebudú zasielané určené materiály a informácie.

6. Doba spracúvania osobných údajov (§ 19 ods. 2 písm. a) Zákona)
Počas trvania spolupráce.

7. Právo Klienta požadovať od Prevádzkovateľa prístup k OÚ týkajúcich sa Klienta, o práve na opravu OÚ, o práve na vymazanie OÚ alebo o práve na obmedzenie spracúvania OÚ, o práve namietať spracúvanie OÚ, ako aj o práve na prenosnosť OÚ (§ 19 ods. 2 písm. b) Zákona):
Klient má voči Prevádzkovateľovi nasledovné práva vo vzťahu k OÚ:

a. Právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Klienta: Klient má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Klienta a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
• účele spracúvania osobných údajov,
• kategórii spracúvaných osobných údajov,
• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
• dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
• práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
• zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona (v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu).

Prevádzkovateľ poskytne kópiu OÚ, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Klient osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Klient podal žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Klient nepožiadal o iný spôsob.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Klientovi do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.
V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Klienta obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

b. Právo na opravu osobných údajov: Klient má právo na to, aby Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Klienta. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Klientovi do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.
V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Klienta obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

c. Právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Klient má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak Klient uplatnil právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety, ak
• OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
• Klient odvolá svoj súhlas so spracúvaním OÚ a neexistuje iný právny základe pre spracúvanie OÚ
• Klient namieta spracúvanie OÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ,
• OÚ sa spracúvajú nezákonne,
• je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
• sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Predchádzajúce dve vety sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
• na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
• na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
• z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
• na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
• na uplatnenie právneho nároku

Klient má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie OÚ, ak
• Klient namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
• spracúvanie OÚ je nezákonné a Klient namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
• Prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich Klient na uplatnenie právneho nároku, alebo
• Klient namieta spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže OÚ Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Klienta alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

d. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.

e. Právo na prenosnosť osobných údajov: Klient má právo získať OÚ, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Toto právo platí ak:
• sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve a
• sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami
Prevádzkovateľ má lehotu na prenos údajov 1 mesiac, je možné ju predĺžiť o 2 mesiace v prípade, že je prenos zložitý. Musí o tom informovať Klienta a odôvodniť, prečo nastalo predĺženie lehoty. V prípade, že kroky na prenos Prevádzkovateľ nepodnikne, musí informovať Klienta prečo tak neučinil a o práve Klienta podať sťažnosť dozornému orgánu.

8. Právo Klienta kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ (§ 19 ods. 2 písm. c) Zákona):
Klient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Klient môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

9. Právo Klienta podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona (§ 19 ods. 2 písm. d) Zákona):
Klient má právo podať na Úrad ochrany osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie Zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany OÚ.

Návrh na začatie konania musí obsahovať:
• meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
• označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
• predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
• dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
• kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa Zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo Klient uplatnil, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podal Klient.

Vzor návrhu na začatie konania bude uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (§ 19 ods. 2 písm. f) Zákona):
Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.