OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi. 7:00 – 17:00, Sobota 7:00 – 12:00
OTVÁRACIE HODINY: Po.-Pi.: 7:00 – 17:00, Sobota: 7:00 – 12:00

Projekty EU

Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Sadro s.r.o.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho socialného fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti /a predložil žiadosť o poskytnutie NFP na schválenie Európskej komisii podľa § 27 odsek 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF.

Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP312030T859 zo dňa 07.05.2019, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

Trvanie projektu je od 01.08.2019 do 31.07.2020.

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
www.employment.gov.sk

 

Plagát

Zmluva

Fotogaléria